2 trong những phương thức (dùng từ khóa) trong bài

XIN GIỚI THIỆU 2 TRONG NHỮNG PHƯƠNG THỨC (DÙNG TỪ KHÓA) TRONG BÀI ‘NGUỒN TƯ LIỆU TRỰC TUYẾN & NGƯỜI DỊCH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH’ ĐỂ HỖ TRỢ DỊCH THUẬT CHUYÊN NGÀNH
Phương thức 1: Từ viết tắt ở tiếng Anh cần tìm + stands for… Ví dụ: CABG + stands for …
Sử dụng ‘phương thức’ này, người dịch dễ dàng có được định nghĩa của các từ viết tắt ở tiếng Anh mà đôi lúc ở từ điển phổ thông vắng mặt. Giả sử bạn muốn tìm định nghĩa của từ viết tắt ‘SWIFT’ là gì thì bạn chỉ cần gõ lên Google như sau: SWIFT stands for… thì một trong nhưng kết quả sẽ cho ‘SWIFT stands for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’. Muốn biết nghĩa của cụm từ viết tắt này, ta chỉ cần gõ ‘SWIFT’ + là gì? Một trong những kết quả sẽ cho ‘Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng Tài chính quốc tế’. Các từ tắt sau nếu ta tra các từ điển viết tắt như ‘Oxford Dictionary of Abbreviations’ thì gần như không có câu trả lời nhưng khi ta dùng ‘phương thức’ nói trên sẽ cho ra các kết quả rất đáng hài lòng như ‘FGM’, ‘CRPS’ sẽ cho ra kết quả ‘Female Genital Mutilation’, ‘Complex Regional Pạin Syndrome’… & cũng để biết nghĩa của 2 cụm từ trên ta chỉ cần gõ ‘thuật ngữ cần biết nghĩa + là gì? thì ta sẽ nhận được một hay nhiều kết quả rất chính xác.
Phương thức 2: Thuật ngữ người dịch đã biết (ví dụ, trầm cảm theo mùa) + hay còn gọi là…… ‘hay còn gọi là …’ có thể xem là phương thức hỗ trợ người dịch tìm từ đồng nghĩa. Nếu ta gõ ‘trầm cảm theo mùa hay còn gọi là… thì một hay nhiều kết quả sẽ cho ‘Trầm cảm theo mùa hay còn gọi là rối loạn cảm xúc theo mùa. Nếu cần biết thuật ngữ tương đương ở tiếng Anh thì ta gõ ‘trầm cảm theo mùa’ (tên tiếng Anh…) thì sẽ có một hay nhiều kết quả sẽ cho ‘trầm cảm theo mùa (tên tiếng Anh: Seasonal Affective Disorder). Khi biết ở tiếng Anh nếu cần tìm từ đồng nghĩa của nó ta chỉ việc gõ ‘Seasonal Affective Disorder, also known as ……’ sẽ có một hay nhiều kết quả sẽ cho ‘Seasonal Affectice Disorder, also known as ‘winter depression’, ‘winter blues’, ‘summer depression’, ‘seasonal depression’. Dùng phương thức này để tìm ngữ đồng nghĩa của ‘Complex Regional Pain Syndrome’ ta cũng gõ ngữ này với ‘also known as…… sẽ cho ra cụm từ đồng nghĩa ‘Reflex Sympathetic Dystrophy’ (RSD) có nghĩa ‘Phản xạ chứng loạn dưỡng giao cảm’.