Các từ Shakespeare và các nhà văn sáng tạo ra PBS Otherwords

Summary Note

 • [[02:40]]
 • [[00:14]]
 • [[00:07]]
 • [[00:20]]
 • [[00:24]]
 • [[00:41]]
 • [[00:46]]
 • [[00:53]]
 • [[01:19]]
 • [[01:22]]
 • [[01:33]]
 • [[01:36]]
 • [[01:59]]
 • [[01:51]]
 • [[01:45]]
 • [[01:44]]
 • [[02:15]]
 • [[02:17]]
 • [[02:22]]
 • [[02:49]]
 • [[02:53]]
 • [[02:59]]
 • [[03:04]]
 • [[03:10]]
 • [[03:14]]
 • [[03:42]]
 • [[04:14]]
 • [[04:19]]
 • [[04:18]]
 • [[04:20]]
 • [[04:35]]
 • [[05:14]]
 • [[05:20]]
 • [[05:25]]
 • [[05:38]]
 • [[05:40]]
 • [[05:52]]
 • [[06:18]]
 • [[06:20]]
 • [[06:55]]
 • [[06:59]]