Cách nhớ số lâu bằng gộp nhóm The Chunking Trick | Brain Games

Summary Note

  • [[00:02]]
  • [[00:02]]
  • [[00:14]]
  • [[00:17]]
  • [[00:37]]
  • [[00:56]]
  • [[01:16]]
  • [[01:38]]
  • [[01:50]]