Cam14-Test1-Reading_Passage2 Which word is a synonym for decisive in this sentence

Which word is a synonym for decisive in this sentence:
photo_2021-03-20_23-48-59

That was a decisive moment in the history of bike-sharing.’
unimportant

Which word is a synonym for “decisive” in this sentence: That was a decisive moment in the history of bike-sharing?"
  • unimportant
  • irrelevant
  • strong-minded
  • crucial

0 voters

Cam14-Test1-Reading_Passage2

image

‘decisive’ trong câu này theo mình có nghĩa gần hơn với crucial, thay vì strong-minded như đáp án

Đáp án câu 33 này đúng rồi. Decisive thể hiện tính kiên quyết, tính quyết định nên syn sẽ là strong-minded còn crucial giống như important ý thể hiện vai trò chủ yếu, cốt yếu.

2 Likes