ĐỀ 2: BÃI RÁC - Chữa kỹ TOP 5 đề siêu dị trong IELTS (Youtube)

The diagram shows the design of a modern landfill for household waste.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

image

image

The process details a modern landfill designed for the storage of household waste. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that it is a largely man-made process taking place in the natural environment that involves drainage and disposal of various liquids and gases as well as basic storage of the waste itself.

The landfill is a rectangular hole cut into a large piece of natural rock. To finish the construction, there are synthetic pipes and a clay layer placed against the rock as well as drainage pipes and a drainage tank at the bottom of the landfill.

When in use, the household waste is stored in the main compartment and liquid waste is held in the tank. The landfill is then closed and paved over with a single clay layer with the synthetic pipes still in place that can transport gases in or out of the storage area.

Analysis

1. The process details a modern landfill designed for the storage of household waste. 2. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that it is a largely man-made process taking place in the natural environment that involves drainage and disposal of various liquids and gases as well as basic storage of the waste itself.

 1. Paraphrase what the process shows.
 2. Write an overview of the whole trend. Read more about overviews here.

1. The landfill is a rectangular hole cut into a large piece of natural rock. 2. To finish the construction, there are synthetic pipes and a clay layer placed against the rock as well as drainage pipes and a drainage tank at the bottom of the landfill.

 1. Begin with the first part of the process.
 2. Describe it fully.

1. When in use, the household waste is stored in the main compartment and liquid waste is held in the tank. 2. The landfill is then closed and paved over with a single clay layer with the synthetic pipes still in place that can transport gases in or out of the storage area.

 1. Continue to the next part.
 2. Make sure all areas are fully described and there is no opinion.

Vocabulary

What do the words in bold below mean?

The process details a modern landfill designed for the storage of household waste. Looking from an overall perspective, it is readily apparent that it is a largely man-made process taking place in the natural environment that involves drainage and disposal of various liquids and gases as well as basic storage of the waste itself.

The landfill is a rectangular hole cut into a large piece of natural rock. To finish the construction, there are synthetic pipes and a clay layer placed against the rock as well as drainage pipes and a drainage tank at the bottom of the landfill.

When in use, the household waste is stored in the main compartment and liquid waste is held in the tank. The landfill is then closed and paved over with a single clay layer with the synthetic pipes still in place that can transport gases in or out of the storage area.

Answers

details describes

modern landfill new way of storing trash

designed for made for

storage kept

household waste trash from the home

looking from an overall perspective, it is readily apparent that overall

largely mostly

man-made process not natural

taking place happening

natural environment not man-made

involves drainage includes draining where the water seeps away

disposal getting rid of

basic storage necessary holding

waste itself trash by itself

rectangular hole shape cut into the Earth

cut into formed from

natural rock stone

construction making of

synthetic pipes unnatural tubes/pipes

clay layer some mud

placed against lined against

as well as and

drainage pipes taking substances away

drainage tank where substances are drained to

bottom underneath

when in use as it is being used

stored kept in

main compartment major storage piece

liquid waste is held non-solid trash kept

paved over covered

still in place still there

transport gases send fumes

storage area where everything is kept

Pronunciation

ˈdiːteɪlz
ˈmɒdən ˈlændfɪl
dɪˈzaɪnd fɔː
ˈstɔːrɪʤ
ˈhaʊshəʊld weɪst
ˈlʊkɪŋ frɒm ən ˈəʊvərɔːl pəˈspɛktɪv**,** ɪt ɪz ˈrɛdɪli əˈpærənt ðæt
ˈlɑːʤli
ˈmænˈmeɪd ˈprəʊsɛs
ˈteɪkɪŋ pleɪs
ˈnæʧrəl ɪnˈvaɪərənmənt
ɪnˈvɒlvz ˈdreɪnɪʤ
dɪsˈpəʊzəl
ˈbeɪsɪk ˈstɔːrɪʤ
weɪst ɪtˈsɛlf
rɛkˈtæŋgjʊlə həʊl
kʌt ˈɪntuː
ˈnæʧrəl rɒk
kənˈstrʌkʃən
sɪnˈθɛtɪk paɪps
kleɪ ˈleɪə
pleɪst əˈgɛnst
æz wɛl æz
ˈdreɪnɪʤ paɪps
ˈdreɪnɪʤ tæŋk
ˈbɒtəm
wɛn ɪn juːz
stɔːd
meɪn kəmˈpɑːtmənt
ˈlɪkwɪd weɪst ɪz hɛld
peɪvd ˈəʊvə
stɪl ɪn pleɪs
ˈtrænspɔːt ˈgæsɪz
ˈstɔːrɪʤ ˈeərɪə

Vocabulary Practice

Remember and fill in the blanks:

The process d_________s a m______________l d______________r the s_________e of h__________________e. L____________________________________________________t it is a l__________y m_____________________s t________________e in the n________________________t that i____________________e and d___________l of various liquids and gases as well as b________________e of the w_______________f.

The landfill is a r___________________e c____________o a large piece of n____________________k. To finish the c_________________n, there are s___________________________s and a c________________r p___________________t the rock a__________________s d_________________s and a d_________________k at the b_________m of the landfill.

W____________e, the household waste is s_________d in the m________________________t and l_____________________d in the tank. The landfill is then closed and p_____________r with a single clay layer with the synthetic pipes s_______________e that can t_________________s in or out of the s________________a.

Dạng đề Process (quy trình, chu trình) thuộc một trong các dạng đề thi IELTS Writing Task 1. Do tần suất xuất hiện trong bài thi dạng đề này khá thấp, gây cho người học nhiều khó khăn. Hãy cùng Vietop “xử đẹp” các bài thi dạng Process này nhé!

 • Task question: The diagram shows the design of a modern landfill for household waste
 • Task type: Process
 • Chiến lược paraphrase
Cụm từ Nghĩa Paraphrase
Closure: đóng lại ⇒ seal
Household waste: chất thải gia đình ⇒ household refuse
Waste-liquid: nước thải tích tụ do rác ⇒ leachate
 • Overview
  • Hố rác nhân tạo trên nền đất với 2 lớp
  • Trong đó chất thải gia đình được giữ lại
  • Các chất lỏng độc hại được loại bỏ khỏi bãi chôn lấp bằng hệ thống ống dẫn khí.

2. Sample

The given diagrams provide an illustration of a modern landfill for household wastes. Overall, a typical landfill is a man-made hole dug on a solid, two-layer base in which household refuse is kept and toxic liquids are removed from the landfill by the use of a system of pipes.

The construction of a landfill commences when a large hole is dug out of a site with natural rock underneath. The bottom of the hole is thereafter covered with a layer of clay and another layer of unspecified synthetic substance. A drainage tank which is a box-shaped compartment dug through the two aforementioned layers and a set of drainage pipes are also installed.

When used, the landfill is filled up with household waste, with the leachate being extracted and eventually flowing out of the site in liners. Once the rubbish has been converted into a mud-like compound, the landfill is sealed with clay, and gases that are emitted as a result of the conversion is eventually pumped out to an unspecified zone.

3. Vocabulary highlights

 • base (n): nền
 • household refuse (n): chất thải gia đình
 • toxic liquid (n): chất lỏng độc hại
 • commence (v) : bắt đầu
 • underneath (adv): phía dưới
 • unspecified (adj) không xác định
 • synthetic substance (n): chất tổng hợp
 • compartment (n): khoang
 • leachate (n) nước thải tích tụ lại do rác
 • seal (v): đóng lại, niêm phong lại
 • conversion (n): sự chuyển đổi