Life cycle of a salmon

IELTS Writing Task 1: life cycle of a salmon

The following diagram is similar to one that you might have seen in one of the Cambridge books, but with a couple of extra details. Can you describe it in our normal “IELTS style”?

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish.

image
(Source: Salmon Life Cycle)

spawning = laying eggs
estuary = the mouth of a river, where it meets the sea / ocean

IELTS Writing Task 1: life cycle overview

How do you write an overview or summary about a ‘life cycle’ diagram? Here are two things that I always do:

 1. Count the number of stages in the life cycle.
 2. Decide on a beginning and an end point in the cycle.

Last week’s diagram has another general feature: where the cycle takes place.

So here’s a possible overview paragraph for last week’s task:

According to the diagram, there are eight main stages as the salmon develops from egg to mature adult. Salmon travel to three different places during the cycle, moving from river to estuary to ocean and back.

1 Like

IELTS Writing Task 1: description using questions

Let’s try a new technique: to describe the life cycle below, simply answer the six questions written below it. Don’t worry about the introduction or overview; we can add those later.

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from egg to adult fish.
Write your description of the diagram by answering the following questions:

 1. Where and in what form do salmon begin their lives?
 2. When the young salmon emerge from eggs, where are they reared?
 3. Before swimming to the ocean, where do the young fish migrate to?
 4. What happens to salmon during their time in the ocean?
 5. Where do the adult fish then travel to, and why?
 6. What happens that completes the cycle?
1 Like

IELTS Writing Task 1: life cycle mistakes

Can you correct the mistakes in the following six sentences?

 1. Salmon begin their lives from eggs that laid in a river.
 2. After emerged from eggs they reared to freshwater.
 3. Before they merge to sea they stay in estuary, where sea and river meet.
 4. During their time in the ocean, young salmons develop gradually into mature salmons.
 5. The adult fishes travel to spawning areas where the salmon incubation can be done.
 6. Their cycle completes when the spawning process starts and as some research, adult salmon die right after that due to exhaustion.

The diagram illustrates the stages in the life of the salmon, from birth to maturity.

It is clear that there are six* main stages as the salmon develops from egg to mature adult. We can also see that salmon spend time in three distinct locations during the cycle, moving from river to estuary to ocean and then back upstream.

Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. After emerging from eggs, the young salmon spend the next stage of their lives being reared in freshwater areas. Then, at some point in their development, the fish swim downstream to river estuaries where rearing continues.

Following the estuary rearing period, the maturing salmon migrate to the ocean, where they eventually become fully grown adults. Finally, the adult fish travel back upstream to spawning areas of rivers; here they reproduce and lay their eggs, and the life cycle begins anew.

(154 words, band 9)

 • I wrote “six” main stages because these are the stages that I describe in paragraphs 3 and 4.
1 Like

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process – Life cycle of a salmon

22/04/2019 by Nguyễn Huyền Để lại bình luận

Dưới đây là bài phân tích IELTS Writing Task 1 Process – Life cycle of a salmon.

The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

ielts-writing-task-1-process-life-cycle-of-a-salmon

MỤC LỤC

MỞ BÀI

1 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.

ielts-writing-task-1-process-life-cycle-of-a-salmon-1

Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn chỉnh: The diagram illustrates various stages in the development of a salmon.

TỔNG QUAN

Khoảng 2 câu – chỉ nêu những đặc điểm nổi bật nhất/ chính nhất trong biểu đồ. Đối với dạng Process như trên, Huyền thường chỉ viết 1 câu nêu 2 đặc điểm:

 1. Có tổng bao nhiêu giai đoạn trong cả quá trình?
 2. Nói tóm tắt: giai đoạn 1 và giai đoạn cuối

ielts-writing-task-1-process-life-cycle-of-a-salmon-2

Từ các điểm chính chúng ta rút ra ở trên, ta có một tổng quan như sau: Overall, there are eight stages in the life cycle of the salmon, starting with eggs and continuing until they become fully-grown adults.

THÂN BÀI

OUTLINE THÂN BÀI

ielts-writing-task-1-process-life-cycle-of-a-salmon-3

CHUẨN BỊ TỪ VỰNG

ielts-writing-task-1-process-life-cycle-of-a-salmon-4

THÂN BÀI HOÀN CHỈNH

At the first stage of the life cycle, the female salmon chooses the best spot in rivers and lays a massive number of eggs, which are then incubated before developing into tiny fish. At this point, the fish have a long tail and do not yet have the appearance of a normal fish. In the next stage, the fish grow quickly in size and move downstream to freshwater areas, which are suitable for rearing, before migrating to estuaries where they continue to be reared.

At the following stage of the life cycle, the young fish become much bigger and begin their journey to the ocean where they develop into mature adult salmon. The adult fish migrate upstream to spawning areas of rivers where they will mate and spawn, and the life cycle starts again.

Sample Answer

The diagram illustrates various stages in the development of a salmon.

Overall, there are eight stages in the life cycle of the salmon, starting with eggs and continuing until they become fully-grown adults.

At the first stage of the life cycle, the female salmon chooses the best spot in rivers and lays a massive number of eggs, which are then incubated before developing into tiny fish. At this point, the fish have a long tail and do not yet have the appearance of a normal fish. In the next stage, the fish grow quickly in size and move downstream to freshwater areas, which are suitable for rearing, before migrating to estuaries where they continue to be reared.

At the following stage of the life cycle, the young fish become much bigger and begin their journey to the ocean where they develop into mature adult salmon. The adult fish migrate upstream to spawning areas of rivers where they will mate and spawn, and the life cycle starts again.

(written by Nguyen Huyen)

Bài dịch

Sơ đồ minh họa các giai đoạn khác nhau trong sự phát triển của cá hồi.

Nhìn chung, có tám giai đoạn trong vòng đời của cá hồi, bắt đầu từ trứng và tiếp tục cho đến khi chúng trưởng thành hoàn toàn.

Ở giai đoạn đầu tiên của vòng đời, cá hồi cái chọn vị trí tốt nhất trên sông và đẻ một số lượng lớn trứng, sau đó trứng được ấp trước khi phát triển thành cá nhỏ. Tại thời điểm này, cá có đuôi dài và chưa có hình dạng của một con cá bình thường. Trong giai đoạn tiếp theo, cá phát triển nhanh chóng về kích thước và di chuyển xuống hạ lưu đến vùng nước ngọt, thích hợp cho việc nuôi dưỡng, trước khi di chuyển đến các cửa sông nơi chúng tiếp tục được nuôi dưỡng.

Ở giai đoạn tiếp theo của vòng đời, cá con trở nên to lớn hơn nhiều và bắt đầu hành trình ra đại dương nơi chúng phát triển thành những con cá trưởng thành. Cá trưởng thành di cư ngược dòng đến các khu vực sinh sản của các con sông nơi chúng sẽ giao phối và sinh sản, và vòng đời bắt đầu lại.

image