Máy tính có nói chuyện được không? Tư duy thật? PBS Otherwords

Summary Note

 • [[08:14]]
 • [[00:13]]
 • [[01:04]]
 • [[01:11]]
 • [[01:54]]
 • [[02:08]]
 • [[02:16]]
 • [[02:23]]
 • [[02:26]]
 • [[02:29]]
 • [[02:46]]
 • [[03:09]]
 • [[03:16]]
 • [[03:31]]
 • [[03:36]]
 • [[03:39]]
 • [[03:49]]
 • [[03:46]]
 • [[03:56]]
 • [[04:15]]
 • [[04:18]]
 • [[04:36]]
 • [[05:07]]
 • [[05:14]]
 • [[05:24]]
 • [[05:38]]
 • [[05:48]]
 • [[06:04]]
 • [[06:19]]
 • [[06:53]]
 • [[07:20]]
 • [[07:20]]
 • [[07:26]]
 • [[07:31]]
 • [[07:37]]
 • [[07:42]]
 • [[07:53]]
 • [[08:13]]
 • [[08:10]]
 • [[08:32]]
 • [[08:34]]
 • [[08:48]]
 • [[08:54]]
 • [[09:01]]
 • [[09:04]]
 • [[09:12]]
 • [[09:15]]
 • [[09:12]]
 • [[09:26]]
 • [[09:36]]
 • [[09:57]]
 • [[10:00]]
 • [[10:07]]
 • [[10:12]]
 • [[10:15]]
 • [[10:18]]
 • [[10:27]]
 • [[10:31]]
 • [[10:36]]
 • [[10:40]]
 • [[10:56]]
 • [[10:59]]