Từ dài nhất trong Tiếng Anh là gì? PBS Storied s

tesst

Summary Note

 • [[01:52]]
 • [[03:10]]
 • [[00:14]]
 • [[00:15]]
 • [[00:21]]
 • [[00:46]]
 • [[00:48]]
 • [[00:55]]
 • [[01:00]]
 • [[01:44]]
 • [[02:01]]
 • [[02:08]]
 • [[02:15]]
 • [[02:20]]
 • [[02:24]]
 • [[02:26]]
 • [[02:28]]
 • [[02:30]]
 • [[02:45]]
 • [[02:45]]
 • [[03:03]]
 • [[03:08]]
 • [[03:34]]
 • [[03:36]]
 • [[03:42]]
 • [[03:52]]
 • [[03:57]]
 • [[04:06]]
 • [[04:13]]
 • [[04:27]]
 • [[04:35]]
 • [[04:41]]
 • [[04:47]]
 • [[04:51]]
 • [[04:56]]
 • [[05:00]]
 • [[05:14]]
 • [[05:29]]
 • [[05:35]]
 • [[05:44]]
 • [[05:50]]
 • [[06:20]]
 • [[06:54]]