Tại sao dạy số đông là rất khó? Không nghe lời

People Don’t Listen | Crowd Control
Tại sao dạy số đông là rất khó? Không nghe lời

Summary Note

  • [[00:38]]
  • [[00:38]]
  • [[00:55]]
  • [[01:01]]
  • [[01:18]]
  • [[01:43]]