Tại sao người trẻ Mỹ lại bỏ công việc lương triệu đô tại Google, Facebook?

Why Millennials Are Leaving Six-Figure Tech Jobs
Tại sao người trẻ Mỹ lại bỏ công việc lương triệu đô tại Google, Facebook?

Summary Note

 • [[00:08]]
 • [[00:08]]
 • [[00:11]]
 • [[00:15]]
 • [[00:28]]
 • [[00:54]]
 • [[00:57]]
 • [[00:59]]
 • [[01:03]]
 • [[01:57]]
 • [[02:17]]
 • [[03:59]]
 • [[04:14]]
 • [[04:48]]
 • [[04:59]]
 • [[05:14]]
 • [[05:19]]
 • [[05:25]]
 • [[06:25]]
 • [[07:17]]