Về đóng phí thì làm thế nào ạ?

|Tam Nguyen|
|“Dạ vâng, cảm ơn anh. Còn về đóng phí thì làm thế nào ạ?”|